การประชุมเชิงวิชาการ เพื่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

             สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการการประชุมเชิงวิซาการ เพื่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการจัดประชุมเชิงวิชาการ เพื่อการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเขียงใหม่ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ โครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดำเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา พระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดเนื้อหาครอบคลุมการบริหารการศึกษาที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๘ แห่ง แห่งๆ ละ ๓ รูป/คน และสำนักเขตการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๕ จำนวน ๓ รูป/คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม ๘๗รูป/คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ดังนี้
             ๑. บรรยายหัวข้อ "พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง" โดย พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา และ ที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้านกฎหมาย
             ๒. บรรยายหัวข้อ "การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาสถานศึกษา" โดย ดร.อุทัย ปัญญาโกญ ศึกษานิเทศก็ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
             ๓. บรรยายหัวข้อ "การพัฒนากาศึกษาของสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต ๕" โดย ประธานสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๕
             ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่ไปกับวิชาสามัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนการกำหนดให้รัฐอุดหนุนงบประมาณสำหรับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามความเหมาะสมและจำเป็น ซึ่งจะทำให้พระภิกษุและสามเณรสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านจิตใจและปัญญา รวมทั้งมีการรักษาพระธรรมวินัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามโดยเคร่งครัด เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนองงานคณะสงฆ์ และสนับสนุนจัดการการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมจึงได้มีการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติของการประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้
              ณ โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 501,137